Nástroje k ochraně osobních údajů

K ochraně osobních údajů lze využít různé nástroje. Především je třeba vědět o povinnostech, které je třeba plnit. Tyto povinnosti jsou stanovené právními předpisy. Výklad těchto předpisů obsahuje odborná literatura. K pochopení a vysvětlení právních předpisů je možné doporučit též přednášky a konzultace. K plnění povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů lze využít i speciální nástroje a k plnění povinnosti informovat veřejnost o zpracování osobních údajů (§18 odst. 2 zákona) je možné využít Rejstřík správců osobních údajů. Rovněž je možné využít služeb specializovaných firem.

Právní předpisy

Právní předpisy si lze stáhnout zadarmo na internetu, zpravidla jsou též součástí odborné literatury

Odborná literatura

Některé odborné publikace jsou uvedeny na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cena odborné literatury se pohybuje zpravidla od 300 Kč do 1000 Kč. Odborná literatura zpravidla vykládá právní předpisy, ale praktické řešení problému většinou nepřináší. Mnohdy vlastní výkladový text není příliš obsáhlý a odborná publikace publikuje především právní předpisy.

Speciálním případem odborné literatury je Ochrana osobních údajů v teorii a praxi. Zvláštní je v tom, že je to tzv. e-kniha. Je vytvořena v počítačovém prostředí, takže se v ní dá jednoduše vyhledávat, a jednotlivá témata a pojmy jsou navíc spojena pomocí hypertextových odkazů. Cena e-knihy Ochrana osobních údajů v teorii a praxi je 500 Kč.

Přednášky

Na téma ochrany osobních údajů pořádají vzdělávajíc agentury různé přednášky. Přednáška je zpravidla jedním z prvotních kroků správce nebo zpracovatel, kde se dozví něco k ochraně osobních údajů. Konkrétní návod, jak ochranu osobních údajů provádět, na přednáškách zpravidla nelze přednést, neboť přednášející nezná specifickou situaci a potřeby správce nebo zpracovatele. Cena za 1 účastníka přednášky se pohybuje mezi 1000 Kč – 5 000 Kč. Cena pro kolektivy (např. instituce, kde se přednášky účastní více lidí) se pohybuje mezi 6 000 Kč – 30 000 Kč. Kdo má zájem o provedení přednášky pro kolektivy, nechť využije kontaktu. Součástí přednášky může být instruktáž s užíváním Klíče k ochraně osobních údajů..

Speciální nástroje k plnění jednotlivých povinností správce

V odborné literatuře se lze setkat např. s otištěním formuláře „Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů“, které vydal Úřad pro ochranu osobních údajů k plnění oznamovací povinnosti správce stanovené v § 16 zákona o ochraně osobních údajů.

Speciálním případem nástroje k plnění některých povinností správce je Klíč k ochraně osobních údajů, který byl za tímto účelem vytvořen. Cena Klíče je 500 Kč.

Dalším nástrojem jsou Vzory definovaných zpracování osobních údajů. Tyto vzory jsou vytvořeny pro uživatele Klíč k ochraně osobních údajů a šetří mu zejména čas s definováním účelu zpracování osobních údajů. Vzory jsou k dostání v jednotlivých balíčcích, které jsou vytvořeny podle okruhu působnosti toho kterého správce a podle toho se odvíjí i jejich cena. Cena jednoho Vzoru je zpravidla 10 - 50 Kč, v závisloti na jednotlivých balíčcích.

Konzultace

Při realizaci ochrany osobních údajů je možné, že se správce nebo zpracovatel setká s problémem s jehož řešením si nebude vědět rady. Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách uvádí, že poskytuje konzultace na základě písemných dotazů. Někdy může být využití této možnosti svízelné, neboť Úřad pro ochranu osobních údajů je správní orgán, který má kontrolovat plnění povinností správce a zpracovatele. Správce by tak mohl svým dotazem tento orgán dohledu upozornit, že něco u něho není v pořádku.

PProblémy s realizací ochrany osobních údajů přináší zejména výklad zákona. O konzultaci je tak možno požádat advokáta případně jiného odborníka poskytující právní služby. Cena za poskytnutí konzultace je u Úřadu pro ochranu osobních údajů zadarmo u advokáta nebo jiného odborníka poskytující právní služby je za dohodnutou úplatu. Podle cen uváděných na internetu je to někde mezi 50 – 200 Kč za započatou čtvrthodinu.

PNa těchto stránkách se poskytují konzultace zdarma. V případě zájmu použijte kontaktu. Některé dotazy mají obecnější charakter a odpovědi na ně jsou k dispozici v rubrice Co Vás zajímá. Odpovědi na některé otázky je možno rovněž najít na stránkách Rejstříku správců osobních údajů.

Rejstřík správců osobních údajů

Rejstřík správců osobních údajů vznikl jako reakce na povinnost stanovenou správcům osobních údajů zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, byly zpřístupněny dálkovým přístupem.

PTato povinnost je upravená v § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a týká se těch správců, kteří zpracovávají osobní údaje, jejichž zpracování ukládá správci zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Jen pro představu: takové zpracování osobních údajů představuje např. činnost orgánů veřejné správy, škol, autoškol, zaměstnavatelů, zdravotnických zařízení, lékáren a dalších subjektů.

PPlnění této povinnosti prakticky znamená mít webovou stránku, na které by správce zpřístupnil požadované informace. Protože ne všichni správci webovou stránku mají, neboť to představuje další výdaje a starosti, byl vytvořen Rejstříku správců osobních údajů, do kterého může každý správce zdarma vložit požadované informace, a ty pak budou zpřístupněny dálkovým přístupem (zveřejněny na internetu) a správce tak splní svoji povinnost, za jejíž nesplnění mu hrozí pokuta až do 5 000 000 Kč.

Specializované firmy zabývající se ochranou osobních údajů

Firem zabývající se ochranou osobních údajů mnoho není. Osobně znám pouze tu svojí.