Klíč k ochraně osobních údajů

Klíč k ochraně osobních údajů je nástrojem sloužícím k plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů, které jsou jim ukládány na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Klíč k ochraně osobních údajů je technicky vzato aplikací vytvořenou ve formátu „xls“, takže je třeba mít software umožňují práci s tímto formátem (např. Openoffice nebo MS Excel). Klíč k ochraně osobních údajů se skládá z těchto listů:

Klíč k ochraně osobních údajů

Klíč – Klíč je základním nástrojem, který slouží k popisu zpracování osobních údajů. Uvádí se v něm údaje důležité pro popis zpracování osobních údajů (např. účel zpracování, způsob zpracování, prostředky zpracování, kategorie subjektů údajů, zdroje osobních údajů) a údaje, které zákon stanovuje jako podmínky pro existenci nebo neexistenci určité povinnosti (např. důvody zpracování, údaje o tom, zda je správce podnikatelem).

Povinnosti – Povinnosti je název listu, ve kterém je uvedeno, které povinnosti je třeba při popsaném zpracování osobních údajů plnit. V závislosti na existenci nebo neexistenci povinnosti je proveden odkaz na příslušný list, ve kterém je určitá povinnost splněna – jedná se o textovou formulaci dokumentu, se kterým se zachází dle povahy plněné povinnosti (předkládá se subjektu údajů, vyvěšuje se na webových stránkách správce apod.).

Ostatní listy, které slouží k plnění jednotlivých povinností. Klíč k ochraně osobních údajů je možno použít k plnění těchto povinností správce osobních údajů:

zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů

informovat subjekty údajů v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

informovat subjekt údajů o jeho právech

poučit subjekt údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné, jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů

informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů

poskytnout informace subjektu údajů o zpracování svých osobních údajů, pokud o to subjekt údajů požádá

oznámit zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů (tato povinnost se plní vyplněním speciálního úřadu, takže Klíč k ochraně osobních údajů pouze ukazuje, zda správce při popsaném zpracování osobních údajů tuto povinnost má)

zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou

Klíč k ochraně osobních údajů je vytvořen tak, že obsahuje rovněž hypertextové odkazy do e-knihy Ochrana osobních údajů v teorii a praxi. Obě tato díla lze však užívat samostatně.

Klíč k ochraně osobních údajů lze získat i za sníženou cenu jako součást Balíčku nástrojů k ochraně osobních údajů.

Ochrana nehmotných statků

Klíč k ochraně osobních údajů je svojí povahou automatizovaná aplikace, která podle způsobu zadání vyhodnocuje několik parametrů a v závislosti na tomto vyhodnocení určuje, zda se na správce osobních údajů při konkrétním zadání (zadání popisuje zpracování osobních údajů) vztahuje či nevztahuje určitá povinnost. A dále slouží k vytváření dokumentů, pomocí kterých správce určitou povinnost plní. Z hlediska zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se jedná počítačový program, který se podle § 2 odst. 2 autorského zákona považuje za autorské dílo.

Užívat Klíč k ochraně osobních údajů (dále jen „dílo“) je možné na základě této licence:

Poskytovatelem licence je společnost Metamorfózy, s.r.o., se sídlem: Bráfova tř. 770/52, Třebíč, IČ: 27730361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce č. 55178.

Licence k užití díla se poskytuje jako úplatná a nevýhradní.

Uživatel je oprávněn dílo užívat za účelem plnění povinností, které má jako správce osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel je oprávněn užívat dílo všemi způsoby, které jsou nezbytné k plnění povinností, které má jako správce osobních údajů. Při plnění povinností správce osobních údajů je uživatel oprávněn rozšiřovat dokumenty, které byly prostřednictvím díla vytvořeny: tyto dokumenty nesmějí být rozšiřovány tak, aby s nimi bylo dále rozšiřováno i dílo nebo jeho část.

Uživatel nesmí licenci nebo její část poskytnout třetí osobě.

Licence se poskytuje na dobu trvání majetkového autorského práva k dílu.

Licence je účinná ode dne zaplacení autorské odměny.

Poskytovatel licence není odpovědný za škodu, která by uživateli nebo třetí osobě vznikla v souvislosti s užitím díla.

Platební a dodací podmínky

Cena za Klíč k ochraně osobních údajů je 600 Kč s DPH. Balíček je zasílán objednateli na dobírku, poštovné a balné je již zahrnuto v ceně.

Klíč k ochraně osobních údajů je možno vypálit na CD a zaslat na dobírku na adresu příjemce. Poštovné je zahrnuto do ceny za zboží.

Pro písemné a telefonické objednávky využijte těchto kontaktů